Syrjintä

Kodin turvaopasHyvinvointi

Mikä on syrjintää? Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös silloin, kun henkilöä syrjitään sen vuoksi, että hän kuuluu sukupuolivähemmistöön.

Kiellettyä on sekä välitön että välillinen sukupuolisyrjintä.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista epäedulliseen asemaan välittömästi sukupuolen perusteella eli sen vuoksi, että hän on nainen tai mies. Jos esimerkiksi naista ei valita työtehtävään, vaikka hän on ansioituneempi kuin tehtävään valittu mies, kysymyksessä voi olla välitön syrjintä. Toinen esimerkki on korkeamman ikärajan asettaminen miehille ravintolaan pääsyn ehdoksi.

Välitöntä syrjintää on myös epäedulliseen asemaan asettaminen raskauden taikka synnytykseen liittyvän syyn perusteella.

Välillisestä syrjinnästä voi olla kysymys, jos henkilön asettaminen eri asemaan perustuu sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavaan säännökseen, perusteeseen tai käytäntöön, ja jos henkilöt voivat menettelyn vaikutuksesta tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Välillistä syrjintää voi olla esimerkiksi lomauttamisen kohdistaminen vain naisvaltaiseen työntekijäryhmään ja miesvaltaiset työntekijäryhmän jättäminen lomauttamatta, ellei lomauttamisen kohdentamiselle tällä tavoin ole olemassa hyväksyttävää syytä.

Välillistä syrjintää voi olla myös henkilön asettaminen epäedulliseen asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Välilliseksi syrjinnäksi ei kuitenkaan katsota sellaista menettelyä, jolla pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen, jos valitut keinot ovat tavoitteeseen nähden aiheellisia ja tarpeellisia.

Neuvontaa tasa-arvovaltuutetulta

Jos epäilet työnantajan, oppilaitoksen tai muun tahon syrjineen sinua sukupuolen vuoksi tai muuten rikkoneen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia, voit pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä. Tasa-arvovaltuutetulta saat myös muuta tietoa tasa-arvolaista.

Käytännössä tarvittavan opastuksen saat usein helpoimmin tasa-arvovaltuutetun toimiston

  • neuvontapuhelinnumerosta 0295 163 554 (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-12)
  • neuvoja työpaikkojen tasa-arvosuunnittelusta sekä kiintiöistä, puh 0295 163 156
  • neuvoja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta, puh 0295 163 155

Lähde: Tasa-arvovaltuutettu

Jaa opas