Maasto- ja metsäpalot

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Vaikka maasto- ja metsäpalot ovat Suomessa melko harvinaisia, niitä esiintyy maamme lähialueilla usein. Etenkin Itä-Euroopan maastopaloista kulkeutuvat savut ovat olleet Suomessa jokakesäinen ilmiö. Silti vähäsateisina kesinä metsä- ja maastopaloja voi esiintyä Suomessakin.

Palojen ennaltaehkäisemiseksi Suomen alueella on käytössä maaperän paloherkkyyttä kuvaava metsäpaloindeksi. Maastopaloja voi saada aikaan paitsi ihmisen oma toiminta (esimerkiksi varomaton tulen käsittely), myös esimerkiksi salama.

Metsäpalovaroitus

Metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Metsäpalovaroitukset annetaan ja poistetaan useimmiten puolilta päivin.

Kevään ensimmäiset metsäpalovaroitukset annetaan useimmiten toukokuun alkupuolella. Metsäpalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.

Avotulen teon rajoitukset

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan

 • nuotio on avotuli
 • avotuli on myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi

Tulipalon välttäminen

Tulen käsittelyssä jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulipalon välttämiseen

 • jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalon vaaran ja vahingon välttämiseksi
 • jokaisen on valvottava, että avotulen yhteydessä noudatetaan tulipalon ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
 • avotulen paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennukseen
 • erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli lisäävät leviämisriskiä
 • avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta
 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää
 • jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen

Maanomistajan lupa

Avotulen tekoon tarvitaan maanomistajan lupa

 • avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa

Metsäpalovaroitus

Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta

 • metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty
 • Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen
 • Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Avotuleksi ei katsota

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota

 • maapohjasta eristettyjä grillejä
 • tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä
 • edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi

Kertakäyttögrilli

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi

 • kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi
 • niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen
 • ”kertakäyttögrillejä” (pelastuslain mukaisena avotulena) ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.

Pelastusviranomaisen kielto

Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon, jos tulipalon vaara on ilmeinen

 • kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi
 • kieltomahdollisuus on kuitenkin rajattu kohdistuvaksi ainoastaan avotulen tekoon
 • päätöksestä tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Pelastusviranomainen voi tarvittaessa heti keskeyttää toiminnan, josta on

 • välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara

Rangaistukset

Rangaistukset kieltojen rikkomisesta

 • pelastuslain 6 §:ssä säädettyjen kieltojen rikkomisesta voidaan rangaista pelastusrikkomuksena

Risujen polttaminen

 • polttamisen luvallisuus täytyy varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta
 • useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla
 • Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen
 • rakennusten tai sähköjohtojen lähellä ei saa polttaa
 • varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
 • nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi saada tulen leviämään
 • nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
 • polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle
 • jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty
 • tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa
 • kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä
 • kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille

Jätteiden polttaminen

kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen

Lisätietoja

Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa paikalliselta pelastusviranomaiselta tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lähteet:

Jaa opas